Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem strony internetowej fryzjerkatowice.biz, zwanej dalej Stroną, jest Fabryka Fryzur Rabenda Rafał Rabenda, Sikorskiego 38, 40-018 Katowice, NIP: 6272659779, zwana dalej Administratorem, a także Sprzedawcą. Z Administratorem można kontaktować się przez nasz formularz kontaktowy na podstronie Kontakt (przejdź), pod nr telefonu +48 733 858 997 albo listownie pod adresem ul. Sikorskiego 38, 40-018 Katowice.
 2. Dane osobowe kupującego (względnie innej osoby zainteresowanej oferowanymi przez Sprzedawcę produktami i usługami), zwanego dalej Klientem, są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO, ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane osobowe dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 4. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 5. Wszystkie formularze służące do podawania danych osobowych przez Klienta są umieszczone w bezpiecznej części Strony zabezpieczonej certyfikatem SSL. Dzięki temu dane osobowe są szyfrowane i niemożliwe do odczytania przez osoby nieupoważnione.

II. Cele i zakres przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu:
  1. przygotowania oferty dla Klienta – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. wykonania umowy zawartej między Sprzedawcą a Klientem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  3. prowadzenia działań marketingowych, w tym promowania oferowanych przez Sprzedawcę produktów i usług – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klienta: imię i nazwisko, firma, nr NIP, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), opcjonalnie – adres dostawy.

III. Odbiorcy danych osobowych

IV. Uprawnienia Klientów

 1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale przy tym konieczne do zawarcia umowy ze Sprzedawcą i następnie jej wykonania. Po zawarciu umowy potrzeba dostępu do danych osobowych Klienta wynika także z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klienta przysługują mu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych – art. 15 RODO,
  2. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych – art. 16 RODO,
  3. prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych – art. 17 RODO,
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – art. 18 RODO,
  5. prawo przenoszenia swoich danych osobowych – art. 20 RODO,
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – art. 21 RODO,
  7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – art. 77 RODO.
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 2 pkt 1-6, Klient może przesłać stosowną wiadomość przez nasz formularz kontaktowy na podstronie Kontakt (przejdź) albo pisemnie na adres Administratora.
 4. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim jego zgoda jest do tego wymagana. Zgodę na przetwarzanie danych można cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

V. Postanowienia końcowe

 1. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres wymagany do wykonania umowy zawartej między Sprzedawcą a Klientem, wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, prowadzenia działań marketingowych (pod warunkiem posiadania przez Sprzedawcę ważnej zgody Klienta) oraz okres przedawnienia potencjalnych roszczeń.
 2. Strona może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony danych osobowych obowiązujące na tych stronach.
 3. Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w przetwarzaniu danych osobowych Klientów.
 4. Właścicielem zdjęć na naszej stronie internetowej jest nasz parter Montibello.pl